Latest Posts

WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

W tych trzech dziedzinach wychowania zaledwie 5 proc. to wybory bardzo dobre. Przedstawione dane empiryczne z pewno­ścią bardzo wybiórczo i ogólnie traktują problem samooceny w aspekcie wychowania. Pozwalają one jednak na wyciągnięcie pewnych obiektywnych wniosków, przydatnych w pracy pedago­gicznej.Badania potwierdzają…
Więcej

PORUSZONE KWESTIE

Należy wnioskować, iż badania te potwierdzają w tym momencie nadrzędność wychowania rodzinne­go i podkreślają fundamentalne jego znaczenie. Prawdopodobnie na bazie tych aksjomatów i dzięki nim wysoko kształtuje się deklarowany szacunek dla słabszych i starszych ludzi. Ocena tych wartości wycho­wawczych jako…
Więcej

WYSOKA OCENA

Dane procentowe dotyczące wychowania moralnego, estetycznego i intelektualnego przedstawiają się w bardzo podobny sposób jak opisane wychowanie kulturalne. Studenci wysoko oceniają swój poziom intelektualny, ale także swoje morale. Ogólnie brak przygotowania w kwestii wychowania moralnego deklaruje 6,1 proc. studentów. Brak…
Więcej

OPRACOWANE ANKIETY

Rozdano im uprzednio opracowane do tego celu ankiety zawie­rające pytania, na które respondenci odpowiadali wg sześciostop­niowej skali. Różne składniki wychowania badani oceniali jako: bardzo dobre (BD), dobre (D), wystarczające (W), brak przygotowa­nia (BP), całkowity brak przygotowania (CBP), nie mam zdania…
Więcej

POTRZEBY BADAWCZE

Za wystarczającą uznaje swoją kulturę uznanych przez nas za nieodzowne w życiu, prowadzi z reguły do wzmożenia wysiłku, do bardziej celowej i efektywnej działalności. Reasumując, pojęcie wychowania potraktujemy zatem jako wprowadzenie wychowanka w świat wartości kultury, naukitechniki, w sferę moralności i…
Więcej

ISTOTA PROCESU

Istotę tego procesu może stanowić tworzenie się i utrwalanie systemu wartości powinności. Jeśli jedno z tych ogniw (wartość lub powinność na­uczycielska) utraci podmiotowy charakter, to nauczanie będzie pustą mową kojarzoną z możliwością poniesienia kary przez ucznia. Jeśli jednak zmienimy jakościowy charakter…
Więcej