KONTAKTY Z DECYDENTAMI

Podstawowym środkiem lobbingu są kontakty z decydentami. Dostarcza­nie informacji osobom wydającym decyzje legislacyjne i administracyjne lub docieranie do nich z argumentami dowodzącymi słuszności proponowanych zmian jest istotą lobbingu. Rzecznicy interesów wykorzystują w tym celu na­stępujące narzędzia:W spotkania „twarzą w twarz” — bezpośrednie spotkania z parlamenta­rzystami, urzędnikami (niekiedy także niższego stopnia) to jedno z najczę­ściej stosowanych narządzi. Skuteczność spotkania zależy od stopnia profe­sjonalizmu jego przeprowadzenia;komunikacja między posłami — polega na zaprezentowaniu stano­wiska za pośrednictwem sprzyjających organizacji poselskich. Mogą oni wyra­zić swoje poparcie dla proponowanych zmian poprzez wygłaszanie oświad­czeń na forum parlamentu, rozmowy z innymi posłami, udział w obradach i dyskusjach parlamentarnych;listy — skierowane do decydenta, jednak nie przez rzecznika intere­sów, a jego zleceniodawcę. To narzędzie jest najbardziej efektywne wówczas, gdy stosuje się je regularnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *