RZECZNICTWO INTERESÓW

Tymczasem w krajach o rozwiniętej demokracji działalność lobbingowa jest postrzegana inaczej. Stanowi ona uzupełnienie parlamentarnej reprezen­tacji. Oznacza to, że grupy obywateli za pomocą lobbystów włączają się do debaty publicznej. Możliwość wpływania (faktycznie wykorzystywana) przez różne grupy społeczeństwa na stanowione prawo czy na podejmowane decyzje świadczy o wysokim poziomie demokratyzacji państwa. Jest jednym z symp­tomów istnienia społeczeństwa obywatelskiego.Aby jednak takie funkcjonowanie lobbingu stało się rzeczywistością, a nie pozostawało jedynie w sferze życzeń, należy spełnić podstawowy warunek: lobbing musi być prowadzony w sposób jawny. System prawny zaś, w ramach którego poruszają się lobbyści, powinien odpowiadać swoją dojrzałością i ustabilizowaniem umiejętnościom i technice rzecznictwa interesów. Pomię­dzy tymi dwoma obszarami musi istnieć równowaga. Jeżeli bowiem prawo (tak jak to ma obecnie miejsce w Polsce) nie dość dokładnie definiuje powin­ności i obowiązki obywateli lub pozwala wiele decyzji podejmować uznanio­wo, to wówczas można się spodziewać, że lobbing będzie zmierzał w kierun­ku wykorzystywania tych niedoskonałości dla realizowania partykularnych interesów określonych grup.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *