TECHNIKA ODDZIAŁYWANIA

Nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji lobbingu. Ze względu na wielowymiarowy charakter działań związanych z tym rodzajem aktywności trudno o precyzyjne uchwycenie jego specyfiki. Można go definiować jako pewien zestaw technik wpływania na proces decyzyjny, które polegają na przekonywaniu przedstawicieli władz państwowych do określonych rozwiązań prawnych, administracyjnych, problemowych. Lobbing, rozumiany jako technika oddziaływania, uważany jest za wyspe¬cjalizowaną dziedzinę, której zadaniem jest nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z władzą państwową, rządem i parlamentem, głównie dla wpływania na proces ustawodawczy i regulacje prawne. Istota tego pojęcia polega więc na nawiązywaniu relacji bezpośrednich, kontaktów personalnych pomiędzy lobby, czyli grupą nacisku, a aparatem państwowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *