Z PRAKTYKI

Praktyka pokazuje, że nie tylko wyspecjalizowane agencje czy też grupy nacisku zajmują się lobbowaniem. Nierzadko zdarza się, że lobbing uprawiają przedstawiciele instytucji, władz lokalnych lub rządów.Najczęściej jednak, mówiąc o lobbystach czy lobby, stosuje się pojęcie grupy nacisku lub inaczej grupy interesów. Pojęcie grupy nacisku jest niejed­noznaczne. Większość definicji odnosi się zazwyczaj do organizacji czy insty­tucji posiadającej określoną strukturę organizacyjną z wybieranym lub nomi­nowanym, stale działającym ciałem wykonawczym. Wspólną cechą wszystkich grup interesów jest to, że nie dążą one do zdobycia władzy państwowej, a je­dynie do wywierania na nią presji.Grupa nacisku jest grupą lobbingową (nie zawsze jednak odwrotność tego stwierdzenia jest prawdziwa). Aby określoną zbiorowość można było nazwać grupą lobbingową, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek:musi istnieć zorganizowana grupa lub wspólnota, której czas funkcjo­nowania jest wystarczający do zapewnienia skuteczności jej działań,musi istnieć pojęcie wspólnego interesu materialnego lub moralnego,musi być realizowana określona strategia działania,a także użyte odpowiednie środki obrony interesów grupy z zastosowa­niem presji na każdym poziomie aparatu administracyjnego i rządowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *