ZAREJESTROWANY LOBBYSTA

Zarejestrowany lobbysta jest zobli­gowany do przedkładania co kwartał raportu z działalności. Postępowaniem rejestracyjnym zajmuje się specjalnie stworzone Biuro Rejestrowe. Ewolucja lobbingu i kształtowanie się grup nacisku w poszczególnych kra­jach przebiegały w różnym tempie. Dziś jednak w większości krajów europej­skich, a przede wszystkim w USA, grupy nacisku są powszechnie uznanym i — co ważniejsze — prawnie usankcjonowanym elementem życia politycz­nego i społecznego. Co prawda, można spotkać się z poglądem, że lobbing niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla demokracji — np. wspominany już klienteli/m czy korporatywizm (przewagę uzyskują grupy lepiej zorganizowa­ne). Należy mieć jednak na uwadze fakt, że interesy społeczne są zróżnicowane i podzielone, a demokracja to najlepsza z możliwych forma ich reprezentowa­nia i uzgadniania. Lobby gospodarcze — podobnie jak partie polityczne czy związki zawodowe — to instytucje ładu demokratycznego; każda z nich mu­si mieć zagwarantowaną możliwość wyrażania i osiągania swych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *