LEPSZE POZNANIE SAMEGO SIEBIE

Nie tylko dlatego, że pozwala poznawać lepiej „ „samego siebie, ale dlatego, że czerpie ze świata ze­wnętrznego, że bazuje także na. cudzych doświadcze­niach. Im więcej człowiek przyjmuje za pośrednictwem swoich struktur poznawczych — tym więcej może da­wać z siebie. Ekspresja i percepcja nie są dwiema od­dzielnymi zdolnościami, lecz wzajemnie uzupełniają­cymi się procesami. H. Read także ściśle wiąże z sobą trzy rodzaje aktywności: wewnętrzną potrzebę komu­nikowania własnych przeżyć i uczuć przez jednostkę, obserwację, czyli dążenie do rejestrowania, utrwalania swojej wiedzy i wspierania jej działalnością praktyczną i wreszcie ocenę, to znaczy reakcję człowieka na war­tości w świecie faktów *. Wprowadza więc — poza war­tościami już omawianymi — wartości etyczne ekspre­sji, uważa, że nie może ona być sprzeczna z rodzajami ekspresji innych ludzi, nie może być egoistyczna, krzy­wdząca poprzez wybujały indywidualizm. Wartości wspólnotowe ekspresji odnoszone do innych ludzi war­to uzupełnić o nieco inny walor przypisywany ekspre­sji, a mianowicie walor humanizacji otoczenia, w któ­rym człowiek żyje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *