DOTYCHCZASOWE CELE

Dotychczasowe cele, eksponujące gotową wiedzę kosztem kwestii aksjologicznych rozwoju osobowości, zastąpić trzeba celami skoncentrowanymi właśnie na sprawach rozwoju osobowości i ofert światów wartości, a także na sprawnościowym wyposażeniu człowieka – przygoto­waniu go do wielu znanych i jedynie przewidywanych sytuacji problemowych, w różnych dziedzinach życia. W miejsce paradyg­matu edukacji przedmiotowej, traktującej człowieka jako przed­miot, ukształtować należy paradygmat edukacji podmiotowej. Edu­kacja, a nade wszystko szkoła, ma nie blokować możliwości roz­woju, lecz dawać szans wielostronnego rozwijania osobowości.Podejście wskazujące na potrzebę zmiany całej filozofii eduka­cyjnej wymaga oczywiście przekazania licznych uprawnień ludziom korzystającym z oświaty, obywatelom. Edukacji potrzebny jest rze­czywisty nadzór społeczny, nowy model i status naukowy. Spojrzenia takie występują i odgrywają niebagatelną rolę w dzisiejszych dysku­sjach o naukowym statusie pedagogiki oraz modelu współczesnej edukacji humanistycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *