ISTOTA PROCESU

Istotę tego procesu może stanowić tworzenie się i utrwalanie systemu wartości powinności. Jeśli jedno z tych ogniw (wartość lub powinność na­uczycielska) utraci podmiotowy charakter, to nauczanie będzie pustą mową kojarzoną z możliwością poniesienia kary przez ucznia. Jeśli jednak zmienimy jakościowy charakter tej interakcji, to wzajemność oddziaływań uczeń — nauczyciel w procesie wychowawczym będzie promować rozwój osoby’. W procesie interakcji międzyludzkich następuje wymiana sposobu myśleńia, oceniania i wartościowania. Interakcja wyzwala i ujawnia świat znaczeń, świat wartości człowie­ka, który dzięki kontaktom z drugą osobą ulega zmianie lub wzmoc­nieniu. Interakcja pozwala na identyfikację człowieka jako danej osoby. Powtarzalność takich wzmocnień prowadzi do ukształtowania obrazu samego siebie, który stanowi podstawę tożsamości. Tożsa­mość to inaczej określenie siebie w kategoriach rasy, etniczności, pochodzenia, wspólnego losu itd. Te wartości budowane są dzięki przebywaniu w danej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *