MIEJSCE I TYP PRACY

Aspiracje zawodowe obejmują najczęściej miejsce i typ pracy. Trzeba jednak podkreślić, że istnieje ścisły związek pomiędzy dąże­niami edukacyjnymi a zawodowymi, które silnie wpływają na wybór danego zawodu. Wyniki badań dają odpowiedź na pytanie, jaki jest stosunek ba­danych do różnych zjawisk życia społecznego, w tym m.in. stosunek do pracy, wynagrodzenia, do udziału w życiu społecznym.Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci na ogól uwa­żają, że ciekawa praca jest bardzo istotnym elementem życia społecznego, przy czym 85,7 proc. uważa ten problem za bardzo ważny, natomiast 14,3 proc. – za ważny. Ze stwierdzeniem „nieistotny” w niniejszych badaniach nie spotkano się. Pośród kobiet natomiast hierarchia uzyskanych odpowiedzi przedstawia się nieco odmiennie. Respondentki uważają istotę pracy za bar­dzo ważną w 76,3 proc., ważną w 22,9 proc., pojawiają się rów­nież sporadyczne odpowiedzi, które traktują problem pracy jako zjawisko mniej ważne. Porównywalnie z mężczyznami nie stwierdzono wyboru odpowiedzi, która traktowałaby pracę jako zupełnie nieistotną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *