OBOK DĄŻEŃ NATURY

Z kolei obok dążeń natury materialnej wyróżnia się aspiracje kulturalne, ściśle związane z uczestnictwem wżyciu kulturalnym. Nie można pominąć aspiracji związanych z funkcjonowaniem grup społecznych, z udzielaniem pomocy innym ludziom, organizowaniem i kształtowaniem życia różnych społecz­ności – ten rodzaj dążeń nosi nazwę aspiracji społecznych. W ścisłej korelacji z aspiracjami społecznymi pozostają aspiracje prestiżowo- kierownicze. Ponadto ważna grupę stanowią aspiracje moralne, związane z wartościami (łzy normami etycznymi, które to dana jed­nostka ma przestrzegać. Wyróżnia się także dążenia ludyczne – dotyczące zabawowych form spędzania czasu. Typologia ta trakto­wana jest jako ogólny zarys najważniejszych i najczęściej przeja­wianych aspiracji, obejmuje ona rodzaje aspiracji wyróżnionych ze względu na ich treść. Przyjmuje się również inne typologie, np. ze względu na czas, w którym występują, mów’i się o aspiracjach aktualistycznych i przy­szłościowych, a ze względu na trwałość — o przejściowych i trwałych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *