OPRACOWANE ANKIETY

Rozdano im uprzednio opracowane do tego celu ankiety zawie­rające pytania, na które respondenci odpowiadali wg sześciostop­niowej skali. Różne składniki wychowania badani oceniali jako: bardzo dobre (BD), dobre (D), wystarczające (W), brak przygotowa­nia (BP), całkowity brak przygotowania (CBP), nie mam zdania (N). Skrótowe oznaczenie tej gradacji umieszczono w tabelkach dla uzy­skania lepszej przejrzystości tekstu. Badania były prowadzone ano­nimowo. Ogółem na 280 rozdanych ankiet – 257 (91,8 proc.) nada­wało się do analizy. Tabele przedstawiają procentowe zestawienie wyników. 30,1 proc. studentów i 25 proc. studentek. Pozostałe odpowiedzi dekla­rują brak przygotowania w tym względzie. Można tu pokusić się analizę oceny wystarczającej, którą wybrała 1/3 badanych. Odpo­wiedzi te niepokoją ponieważ ocena taka oznaczać może w tym przy­padku bierny, pasywny stosunek do kultury. Nie jest zatem kreatywna nie ma zabarwienia emocjonalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *