PORUSZONE KWESTIE

Należy wnioskować, iż badania te potwierdzają w tym momencie nadrzędność wychowania rodzinne­go i podkreślają fundamentalne jego znaczenie. Prawdopodobnie na bazie tych aksjomatów i dzięki nim wysoko kształtuje się deklarowany szacunek dla słabszych i starszych ludzi. Ocena tych wartości wycho­wawczych jako dobrych i bardzo dobrych to 70 proc. odpowiedzi stu­dentów. Ma to niewątpliwie powiązanie z wartościami religijnymi i moralnymi, które również zostały bardzo wysoko ocenione. W badaniach poruszono także kwestię wychowania ekonomicz­nego, politycznego, patriotycznego, obywatelskiego, obronnego i fizycznego. Należy podkreślić, iż te składniki wychowania respon­dentów ocenione zostały najniżej. Na ostatnim miejscu znajduje się ocena wychowania politycznego. Ankieta zatem wydaje się potwier­dzać niedostateczną kulturę polityczną naszego narodu. Skoro stu­denci, przyszła inteligencja naszego narodu, w blisko 50 proc. nie mają żadnego przygotowania w tym zakresie, to można mieć wy­obrażenie o jakości kultury politycznej pozostałej części naszego społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *