PROCES WYCHOWANIA I JEGO SKŁADNIKI

Dziedzina wychowania moralnego, niezwykle ważna w życiu za­równo jednostki, jak i społeczeństwa, nie może być rozwiązywana w sposób przypadkowy i żywiołowy, przez doraźne zabiegi wycho­wawcze.Podobny pogląd prezentują indagowani gdy idzie o wychowanie potriotyczno-obronne.Za brakiem działania ze strony państwa w dziedzinie wychowa­nia patriotycznego opowiada się 45,7 proc., w dziedzinie wychowa­nia obywatelskiego 45,9 proc.Zbliżone wartości statystyczne dotyczą wychowania polityczne­go – 40,1 proc., wychowania obronnego – 38,5 proc.Istnieją tu pewne działania zwrotne, odnoszące się do wychowa­nia intelektualnego. W tej sprawie 35,8 proc., ankietowanych uważa, że państwo wykazuje pewne preferencje dla rozwoju intelektualne­go, co daje gwarancje wypełnieni^ luki edukacyjnej w pozostałych dziedzinach. Stosunkowo wysoko młodzież ocenia proces wychowania ko­ścielnego poprzez lekcje religii – 40,6 proc. oraz praktyki religijne – 41,8 proc. wyborców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *