RODZAJE ASPIRACJI

Wynika stąd, że pierwotne wobec aspiracji są: motyw i pojedyn­cze życzenia jednostki. Motyw jest to „stan wewnętrznego napięcia emocjonalnego związanego z uświadomieniem sobie pewnych war­tościowych celów, wyznaczających kierunek działania i zarazem pobudzający do jego podjęcia”’.Dokonanie szczegółowej typologii dziedzin, w których przeja­wiają się aspiracje, jest problemem bardzo istotnym, a zarazem trud­nym. Podejmuje się jednak próby określenia podstawowych obsza­rów, w których występują ludzkie dążenia. Wyróżnia się więc mię­dzy innymi aspiracje dotyczące nauki szkolnej – różnych treści i poziomów kształcenia, różnego rodzaju dróg edukacyjnych. Innym typem aspiracji są dążenia związane z zawodem czy pracą zawodo­wą. I w tym przypadku dotyczą one treści pracy, ale także warunków tej pracy, pewnych cech zawodu czy miejsca pracy. Kolejny, podsta­wowy rodzaj aspiracji związany jest z życiem osobistym, w tym z życiem rodzinnym. Obejmuje 011 sprawy stosunków między człon­kami rodziny, sposoby życia, wyobrażenia o modelu i funkcjach rodziny. Do priorytetowych typów dążeń zalicza się również obszar spraw materialno-ekonomicznych. Dotyczy to tzw. standardu życia, dostępu do dóbr materialnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *