W POLSKICH BADANIACH

W polskich badaniach nad wy­chowaniem K. Sośnicki przyjmuje, że proces pedagogiczny nie jest procesem naturalnym, żywiołowym i nieświadomym, ale procesem celowej działalności człowieka, świadomej i rozumowej, organizowa­nej przez niego jak inne procesy jego wytwórczości.Celów wychowania szuka on w duchowych wartościach złożo­nych w dorobku kultury ludzkości i twórczości obecnego pokolenia. Wychowanie rozumie jako proces przekształcania osobowości, do­konujący się na drodze przeżywania, rozumienia, akceptacji warto­ści. Uznanie – internalizacja wartości przez wychowanka jest ko­niecznym warunkiem zaistnienia wychowania, włączenia wycho­wanka w proces przekształcania jego osobowości. Dotykamy tu kwestii powinności nauczycielskiej w kontekście relacji nauczyciel – uczeń. Stosunki te analizuje deontologia, która w obecnych czasach stwarza szansę na zmianę pokutujących czasem relacji instrumental­nych z wychowankiem w uczeniu i wychowaniu. Stosunek ten powi­nien być wyznaczony przede wszystkim przez bezpośrednie do­świadczenie i osobisty kontakt nauczyciela z uczniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *