WIĘKSZOŚĆ BADANYCH

W tym miejscu większość badanych jest zgodna co do tego, że działalność o tym cha­rakterze nie odgiywa już tak znaczącej roli jak w latach poprzednich. Z badań wynika, iż coraz więcej studentów wyraża chęć zrealizowania swoich planów życiowych w nowym demokratycznym państwie. Próbując uogólnić wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań dotyczących aspiracji perspektywicznych, możemy stwierdzić, że preferowane przez młodzież wartości wiążą się raczej z możliwością realnych przeżyć niż abstrakcyjnymi ideami (zdobycie głośnego sukcesu, sławy, władzy politycznej, wpływ na kształtowanie spraw ogólnospołecznych). Stwierdza się bardzo wysoki poziom aspiracji oświatowych – dążenie do ukończenia studiów i zdobycia wykształ­cenia. Kulturowo – cenne według badanych – jest bycie człowiekiem wykształconym, zaś styl życia człowieka zajmującego się nauką by­wa niekiedy przez studentów traktowany jako wzorzec.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *