Latest Posts

ANALITYCY

Niebezpieczeństwo związane z inwestorami zagranicznymi polega więc na tym, że handlują oni na ogół całymi pakietami krajowymi, które mogą się oka­zać znaczące dla przeciętnej wielkości obrotów.Analitykami giełdowymi są przeważnie doradcy inwestycyjni pracujący w instytucjach finansowych. Zbierają wszystkie informacje dostępne na…
Więcej

INWESTOR WIĘKSZOŚCIOWY

Inwestor (akcjonariusz) większościowy to podmiot posiadający więcej niż 50% akcji. Jednak w praktyce, w wyniku znacznego rozproszenia akcjonariatu oraz istnienia akcji uprzywilejowanych co do głosu, wystarczy posiadać mniej niż połowę akcji, aby móc forsować korzystne dla siebie projekty. Przeciwień­stwem inwestorów…
Więcej

KOLEJNY PODZIAŁ

Kolejnym podziałem, istotnym z punktu widzenia IR, jest podział ze względu na stopień aktywności w zarządzaniu firmą. Inwestorzy bierni nie angażują się w sprawy bieżące firmy. Aktywni, wykorzystują swoje prawa wynikające z posia­dania akcji i wpływają na decyzje zarządu spółki….
Więcej

HORYZONT CZASOWY

Obecnie przewiduje się zwiększenie roli inwestorów instytu­cjonalnych na rynku kapitałowym, na co najistotniejszy wpływ będzie miało funkcjonowanie nowego systemu emerytalnego. Pojawili się nowi inwestorzy instytucjonalno-kapitałowe fundusze emerytalne, które będą dyspono­wały znacznymi środkami o relatywnie długim horyzoncie inwestycyjnym.Ze względu na horyzont czasowy…
Więcej

FORMA PRAWNA

To podejście zakłada, iż ceny papierów wartościowych dyskontują wszystkie możliwe do zdobycia informacje rynkowe.Ze względu na formę prawną wyróżniamy inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.W grupie inwestorów instytucjonalnych największe znaczenie mają banki, które — oprócz pełnienia roli pośrednika — mogą same inwestować….
Więcej

KIEROWANIE DZIAŁAŃ

Kierujemy do nich swoje działania, ponieważ są oni akcjonariu­szami potencjalnymi, a szybko mogą się stać rzeczywistymi. Wszystkie po­działy inwestorów możemy również odnieść do akcjonariuszy, ponieważ ja­kościowo to takie same podmioty. Jedyną cechą rozróżniającą jest aktualne posiadanie akcji.Najważniejszy z punktu widzenia…
Więcej

AKCJONARIUSZE I INWESTORZY

Właścicielem akcji można zostać poprzez nabycie ich na rynku pierwotnym, a więc w przypadku pierwszej sprzedaży (np, w formie subskrypcji) lub na rynku wtórnym, po­przez odkupienie od innych uczestników rynku kapitałowego (giełdy lub po­zagiełdowy rynek regulowany).Najbliższą grupą otoczenia organizacji są…
Więcej

RYNKOWA WYCENA

Na rynkową wycenę przedsiębiorstwa mogą mieć wpływ również opinie takich grup, jak: klienci i dostawcy, władze centralne i lokalne, stowarzysze­nia branżowe i związki zawodowe oraz lokalne społeczności i związki zawo­dowe. Z punktu widzenia wizerunku są to grupy ważne, jednak dla…
Więcej

OTWARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Otwartość komunikacyjna łączy się z koncepcją USP — uniąue selling points (wyjątkowe cechy organizacji). Zakłada ona, iż bardzo ważne jest uczciwe przedstawienie organizacji oraz jej produktów. Istotne jest zdefinio­wanie słabych i dobrych stron firmy, ze szczególnym uwzględnieniem cech wyróżniających firmę…
Więcej

NAJWYŻSZA CENA

Firma jest z reguły zainteresowana jak najwyższą ceną swoich akcji. Wtedy o wiele łatwiej zdobyć środki na dalszą ekspansję, Aby utrzymać popyt na ak­cje spółki na wysokim poziomie, należy efektywnie informować inwestorów działalności firmy. Przepływ informacji między spółką a jej akcjonariuszami pozwala…
Więcej