Latest Posts

ZA POMOCĄ WZORU

Wyniki badań przedstawione w tej części ukazują z jednej strony potrzebę działań społecznych studentów, z drugiej zaś niewiarę w skutki takich przedsięwzięć. Po przeanalizowaniu danych zawartych w tabelach statystycz­nych można pokusić się o dalsze wnioskowanie. Za pomocą wzoru „Z” porównujemy frakcje…
Więcej

MIEJSCE I TYP PRACY

Aspiracje zawodowe obejmują najczęściej miejsce i typ pracy. Trzeba jednak podkreślić, że istnieje ścisły związek pomiędzy dąże­niami edukacyjnymi a zawodowymi, które silnie wpływają na wybór danego zawodu. Wyniki badań dają odpowiedź na pytanie, jaki jest stosunek ba­danych do różnych zjawisk życia…
Więcej

CEL I METODA BADAŃ

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wartości, przekonań i opinii respondentów. Podejmując badania nad wybranymi poglądami studentów uczelni rzeszowskich, próbowano na podstawie anonimowej ankiety zorientować się w następujących problemach:—jak przedstawia się hierarchia treściowa dążeń życiowych,jaki jest poziom perspektywicznych aspiracji…
Więcej

OBOK DĄŻEŃ NATURY

Z kolei obok dążeń natury materialnej wyróżnia się aspiracje kulturalne, ściśle związane z uczestnictwem wżyciu kulturalnym. Nie można pominąć aspiracji związanych z funkcjonowaniem grup społecznych, z udzielaniem pomocy innym ludziom, organizowaniem i kształtowaniem życia różnych społecz­ności – ten rodzaj dążeń…
Więcej

RODZAJE ASPIRACJI

Wynika stąd, że pierwotne wobec aspiracji są: motyw i pojedyn­cze życzenia jednostki. Motyw jest to „stan wewnętrznego napięcia emocjonalnego związanego z uświadomieniem sobie pewnych war­tościowych celów, wyznaczających kierunek działania i zarazem pobudzający do jego podjęcia”’.Dokonanie szczegółowej typologii dziedzin, w których…
Więcej

PRZEANALIZOWANIE TEORII

Po przeanalizowaniu wielu teorii związanych z kształtowaniem orientacji życiowej u człowieka przyjęto, iż proces powstawania krystalizowania się aspiracji jest stopniowy. Początkowo u jednostki pojawiają się pojedyncze motywy rozumiane jako stany skierowane na osiągnięcie pewnego obiektu. Z nich kształtują się życzenia, czyli…
Więcej