Latest Posts

ISTOTNE PROBLEMY

Chociaż przedstawiony tu materiał jest dalece niepełny, po­zwala jednak zauważyć problemy istotne zarówno dla efektywności procesu kształcenia i wychowania, jak i dla planowanych w tym procesie przemian i przeobrażeń. Trudno dać jednoznaczną odpo­wiedź, czy niewłaściwe są dążenia i aspiracje naszych…
Więcej

PEŁNA ZGODNOŚĆ

Pełna zgodność jest w dostrzeganiu bezpieczeństwa kraju zbawienia wiecznego. Wartości sytuacyjne są również zróżnicowane. Największe rozbieżności dotyczą ambicji, aktywności, mądrości życio­wej, samodzielności i odwagi, nieco mniejsze — kompetencji zawodo­wych, odpowiedzialności i wyrozumiałości (na dziewiątym miejscu).O    niespójności hierarchii własnych wartości wychowanków z…
Więcej

STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie ogólnych ten­dencji i dominujących aspiracji młodzieży męskiej w wojskowej po­maturalnej szkole lotniczej. Do badań wykorzystano samodzielnie skonstruowany kwestionariusz, w którym umieszczono 30 zdań okre­ślających sytuacje życiowe na różnych płaszczyznach mniej lub bar­dziej związanych z aspiracjami….
Więcej

ADEKWATNA SAMOOCENA

Jak świadczą wyniki badań prowadzone przez Z. Skornego, A. Janowskiego i innych psychologów, zawyżone i nieadekwatne do możliwości aspiracje często są powodem niepowodzeń w nauce i innych rodzajach działalności. Mogą być również przyczyną złego samopoczucia, izolacji społecznej, zahamowania aktywności a…
Więcej