Latest Posts

UZALEŻNIENIE RELACJI

Zaznaczyć należy, że relacje te uzależnione są od poziomu aspiracji oraz od możliwości podjęcia działali zmierzających do osiągnięcia dane­go celu. Możliwości działania uzależnione są z kolei od warunków we­wnętrznych człowieka (zdolności, sprawność umysłowa, poziom wiedzy, \f doświadczenie życiowe, odporność psychofizyczna,…
Więcej

AMBICJE I ASPIRACJE

Charakteryzując ambicje i aspiracje spotykane wśród uczniów można wyróżnić:zachowania i działania kierowane tzw. zdrową ambicją, w których plany i dążenia odpowiadają realnym możliwościom jednostki;zachowania imponujące otoczeniu, nieraz w sposób narzuca­jący się pragnienie błyszczenia za wszelką cenę, dążenie do tego, by…
Więcej

ZGODNOŚĆ ASPIRACJI

Istotnym problemem jest tu zgodność aspiracji człowieka z jego realnymi możliwościami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ważna jest także możliwość kształtowania aspiracji w procesie nauczania i wychowania. Chodzi tu nie tylko o kształtowanie aspiracji pożąda­nych z punktu widzenia celów wychowania,…
Więcej

SPRAWA JEDNOSTKI

W tym też znaczeniu aspiracje przestają być psychiczną, indy­widualną sprawą jednostki, a stają się cechą podlegającą wartościo­waniu i porównywaniu na tle grupy, w której jednostka funkcjonuje.Wśród aspiracji przejawianych przez przedstawicieli różnych populacji szcze­gólnie ważne znaczenie posiada poznanie aspiracji młodzieży. W…
Więcej

MOTYWACJA

Motywacja to proces psychicznej regulacji, dzięki któremu po­wstają i formują się dążenia. Sterują one działaniami w ten sposób, aby doprowadziły do osiągnięcia założonego celu. Można więc|na użytek rozważań związanych z aspiracjami i jej poziomem przyjąć, że moty­wacja jest procesem psychicznej…
Więcej

TEORETYCZNE PODSTAWY

Jedną z dziedzin zainteresowań psychologii jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak to się dzieje, że człowiek bez wyraźnych bodźców zewnętrznych podejmuje określone, niejednokrotnie bardzo złożone czynności. Nie jest możliwe w tym przypadku proste, beha­wioralne wytłumaczenie zachowania człowieka jako jego reakcji…
Więcej

MOTYWACYJNY CZYNNIK

W pierwszej części opracowania podjęto teoretyczną analizę aspira­cji, głównie w kontekście jej związków z motywacją. Nie da się bowiem oddzielić tych dwóch psychologicznych czynników uruchamiających, ukierunkowujących i podtrzymujących ludzkie zachowania.W drugiej części przedstawiono wstępną analizę wyników badań nad aspiracjami, głównie…
Więcej

ZDROWE ASPIRACJE

Dydaktycy o zdrowych aspiracjach naukowych zajmujący się dydaktyką ogólną i szczegółową coraz więcej wysiłku poświęcają sprawom struktury i treści wychowania naukowego. Jest to część procesu dydaktycznego, którą należy przeznaczyć na rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych przez samą młodzież w ramach…
Więcej